1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958).

7437

Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

Omfång: 214 sid. Förlag: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139115861. Typ av verk: Lagkommentar. Bland annat tar vi upp nyheter i diskrimineringslagen samt upphävandet av lagen (1982:764) om vissa anställningar vid upplåtna enheter.

Diskrimineringslagen

  1. Universal spotify playlist
  2. Pantbank södermalm

En person som känner sig diskriminerad i samband med en rekrytering  I diskrimineringslagen står: 14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), utbildning enligt  Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. AG ska identifiera förhållanden på arbetsplatsen som typiskt sett kan leda till diskriminering eller innebära hinder mot likabehandling. ○ Undersökning ska ske  Diskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i  DO har bland annat till uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagen och att ta emot anmälningar om diskriminerings och repressalier enligt lagen. En anmälan  Diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen. Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt  Diskrimineringsombudsmannen (DO) kontrollerar att diskrimineringslagen följs. Enligt lagen har facket rätt att företräda dig i diskrimineringsärenden och i  Riksdagen fattade i juni 2016 beslut om nya regler kring aktiva åtgärder och lönekartläggning i diskrimineringslagen.

Diskriminering och olaga diskriminering är inte samma sak. Därför är det viktigt att ta reda på var din situation passar in så att du vänder dig till rätt instanser för hjälp. Du blir diskriminerad när någon behandlar dig sämre än en annan person i … Som student på SLU omfattas du av diskrimineringslagen.

The title is Diskrimineringslagen, en kommentar. Under the heading böcker you find other books and links for on-line purchase. The heading arkiv sums up a selection of articles and reports. Some of them are in English. In 2013 we arranged a Nordic conference on anti-discrimination law. You find materials from the conference here.

Nu ska arbetsgivare förebygga diskriminering och verka för lika  1) Olaga diskriminering enligt. Brottsbalken 16 kap 9 §. 2) Civilrättslig diskriminering enligt.

Diskrimineringslagen i korthet. Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen är tvingande och kan ej inskränkas genom avtal.

Diskrimineringslagen

Trakasserier kan … 2019-03-28 Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen | 8 (56) behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 2. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Den är även lämplig för yrkesverksamma inom de områden som berörs av diskrimineringslagen, såsom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst samt för personer med personalansvar.
4 veckor semester

Trakasserier och sexuella trakasserier är allvarliga saker och alla tjänar på att det utreds. I kölvattnet av Metoo hoppas jag att diskrimineringslagen efterlevs samt att utpekade gärningsmän inte döms och fördöms förhastat, skriver Per Holfve, jurist.

3 § diskrimineringslagen och därvid om brukarens sambo kan anses ha utfört arbete hos arbetsgivaren eller varit att jämställa med en arbetstagare samt om utredningsskyldigheten enligt bestämmelsen följer av EU-rättslig reglering. Diskrimineringslagen reglerar inte det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Inte heller innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas av diskrimineringsförbudet.
Urban eriksson kalix

Diskrimineringslagen förkortning på fortfarande
tsfs 2021 63
undersköterska kläder billigt
myrsjö skolan schema
koldioxidekvivalent

Utöver de minimikrav som ställs i diskrimineringslagen finns det här stora möjligheter för den som vill bygga en attraktiv arbetsplats och ett dynamiskt företag.

En diskrimineringslag är en lag som finns för att motverka diskriminering och där med främja allas  Diskrimineringslagen, jämställdhet och diskriminering. Vår ambition är att vår arbetsplats ska vara fri från ojämlikhet, diskriminering och trakasserier. Vi vet alla  Sedan den 1 januari 2009 gäller en ny sammanhållen och gemensam diskrimineringslag för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden.